Sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh trường TH Nguyễn Thị Bảy ngày 12/10/2016